حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 20 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 158 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 1×
تندروهای مجلس به جان گردشگری افتادند
07 آذر 1401 - 5:39
شناسه : 578
بازدید 72
1
نماینده‌شیراز‌در‌مجلس:‌نه‌موضوع‌استیضاح‌ضرغامی‌را‌شنیده‌ام،‌نه‌با‌آن‌موافق‌هستم‌‌ نماینده‌شیراز‌در‌مجلس:‌نه‌موضوع‌استیضاح‌ضرغامی‌را‌شنیده‌ام،‌نه‌با‌آن‌موافق‌هستم‌‌
ارسال توسط : منبع : آرمان امروز
پ
پ

طی چند روز گذشته موضوعاتی در ارتباط با استیضاح وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری به میان آمده و برخی از نماینــدگان در این رابطه به اظهار نظرهای جالبــی داشــتهند. اما آنچه کــه در رابطه با بحث استیضاح عزت اهلل ضرغامی در مجلس شورای اسالمی، بیشــتر مطرح است نگرانی نمایندگان تنــدرو از اظهار نظرهای ضرغامی اســت تا عملکرد بیش از یک ســاله در حوزه وزارت متبوعش. به عنوان مثال، دو روز پیش حســن میرزایي، عضو کمیســیون فرهنگي مجلس گفته بود: »یــک وزیري داریم مانند وزیر میــراث فرهنگي به جاي اینکه وزارتخانه خــود را اداره کند و مشــکالت و چالش هاي وزارتخانه اش را حل کند گویي مسئولیت خود را این مي داند که در همه امور کشور مربوط و
نامربوط اظهارنظر کند و حرف هایي را هم بزند که یک وقت هایي هم حرف هاي به نظر نادرست و شادي را مطرح مي کند.« همچنین نماینده دیگری همچون بابایی نماینده ساری نیز این موضوع را به نوعی تکرار کرده اســت و گفته: » آقای ضرغامی شــما وزیر فرهنگ، کشور یا امور خارجه نیستید پس به جای فرافکنی در گفتمان ســازی انحرافی به شرح وظایف خود عمل کنید؛ شما وزیر گردشگری هستید و انگار فراموش کرده اید وزیر کدام وزارتخانه هستید.
همچنین اظهار نظرهای نمایندگان دیگر که استیضاح وزیر میراث فرهنگی و گردشگری را به دلیل زبان سرخ او اعالم کرده اند، نه اقدامات ضرغامی در حوزه گردشگری که پس از کرونا، توانست تحولی در این وزارتخانه به وجود بیاورد.
یکی از توئیت های تند و حاشیه ساز ضرغامی، درباره امر به معروف گفت: آن چیزی که مورد انتقاد من است، شیوه های امر به معروف و نهی از منکر اســت، برخی از این روش ها بالاترین منکر است و بالاترین اثر آن بدبین کردن مردم به دین است. یا اینکه در توئیتی دیگر گفته بود: باباجون مــردم اگر نخوان امربه معروف بشــن کیو باید ببینن؟!

محمدتقي نقدعلي،نماینده خمیني شــهر در تذکري درباره این توئیت ضرغامي گفته بود؛ ما در قدیم کفترباز داشیم، امروز توئیت باز و… ده ها نمونه دیگر.
مشکل تحریم و ممنوعیت سفر به ایران شیوع سه ساله کرونا در ایران، یکی از صنعت هایی که به ورشکســتگی کامل کشــاند، صنعت سبز گردشــگری بود. خسارت ۲۲ هزار میلیاردی کرونا به گردشــگری، روزهای نخســت ســرکار آمدن ضرغامی را بــا چالش مواجه کرد. با این حال یکی از اقدامات وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری در
یکسال اخیر، اخذ مصوبه ستاد کرونا برای بازگشایی مرزهــای ورودی و صدور روادید به گردشــگران با هدف حمایت از بخــش خصوصی و رونق صنعت گردشگری بود که با ورود ۲.۲ میلیون نفر گردشگر خارجی به کشــور و هزینه کرد ۵.۲ میلیارد دلاری آنان توانســت خونی دوباره را به صنعت ورشکسته گردشــگری تزریق نمایند. همچنین از موارد دیگر می تواند حیای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با عضویت ۲۳ دستگاه مرتبط و مدیریت یکپارچه که منجر به افزایش ۴۰ درصدی ســفرهای داخلی
نســبت به دوره مشــابه قبل از کرونا، صدور تعداد ۲۹۷۷ مجوز موافقت اصولی در حوزه گردشــگری با پتانســیل اشــتغالزایی بیش از ۸۲ هزار شغل، دوین ۱۸۰ مورد از فرصت ها و بســته های سرمایه گذاری بخش گردشگری به منظور جذب سرمایه گذاران این حوزه با همکاری دســتگاه های مربوطه )وزارت نیرو شهرداری ها سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیســت(، فعال کــردن ظرفیت دیپلماسی گردشگری با اولویت کشورهای همسایه و شرکای راهبردی و امضا ۱۰ تفاهم نامه همکاری
با کشــورهای نیجریه عراق پاکستان تاجیکستان آذربایجان قزاقستان ارمنستان و غیره و ده ها اقدام دیگر اشــاره کرد. اما یکی از بدشانسی ها ضرغامی، اعتراضات اخیر و بازداشــت بیش از ۴۰ تبعه غیر ایرانی بود که سبب گردید تعدادی از کشورها، اجازه سفر به ایران را به شهروندانشان ندهند.

با استیضاح موافق نیستم

علیرضا پاک فطــرت، نماینده شــیراز در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه تاکنون صحبتی در ارتبــاط با اســتیضاح وزیر میــراث فرهنگی و گردشگری نشــنیده ام، گفت: اصلا با استیضاح ایشان موافق نیستم، مگر اینکه آقــای ضرغامی یک تخلف یا خدایی ناکرده ســوء استفاده ای انجام داده باشد، که مجلس بخواهد او را استیضاح کند. در شرایط عادی وزیر اگر کم کار یا سهل انگاری کرده باید در کمیسیون ها پاسخ بدهد و مجلس به او کمک کند، نه اینکه سریع بخواهیم او را استیضاح کنیم. در شرایطی که یک سال و نیم به عمر مجلس سیزدهم باقی مانده، تا اینکه وزیری بخواهد برکنار شــود، سرپرست بیاید، او جوابگوی مجلس نیست، نفر بعدی هم بیاید تا اینکه امور را در دست بگیرد، یکسال طول خواهد کشید و عمال فرصت سوزی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین در حال حاضر اســتیضاح کردن و برکناری وزرا نه به نفع مجلس است نه به سود کشور. نمایندگان باید سعی کنند به وزرا کمک کنند و تصمیم هیجانی در رابطه با دستگاه های اجرایی که وزیر در راس آنها قرار دارد،
ضرر و زیان برای کشــور به همراه دارد. امروز که ما مشکلات مالی داریم، مخصوصا در حوزه گردشگری که با تحریم های همه جانبه مواجه هستیم، برکسی پوشیده نیست که صنعت سبز گردشگر با گردشگر خارجی زنــده اســت و وزیر میــراث فرهنگی و گردشگری چه کاری از دستش برمی آید؟.
این نماینده استان گردشگرپذیر فارس با بیان اینکه ما از آقای ضرغامی ایراداتی می بینیم و پیشنهاداتی داریم، اما این دلیل نمی شود که به استیضاح ایشان رای بدهم، می افزاید: آقای وزیر در دوره ای که ما با تحریم ها و محدودیت جذب گردشگر خارجی روبه رو هستیم، می توانند دست استان ها را در حوزه جذب گردشگر داخلی باز نگاه دارند و اختیارات بیشتری به استاندارها بدهند، تا آنها بتوانند در جذب گردشگر داخلی و خارجی موثر باشند. حاال که ما با ممنوعیت ســفر به ایران در برخی از کشورها روبه رو هستیم، گردشــگر داخلی می تواند این خالء را جبران کند، ولی این امر مستلزم کاهش هزینه های سفر است.
در حال حاضر هزینه های سفر در ایران، از سفر به کشورهای همسایه باالتر است. آقای وزیر باید بتواند طرح هایی بدهد که توریست هایی که می خواهند به کشورهای ترکیه، امارات و… سفر کنند به تماشای کشور خودمان بنشینند. شیراز، تبریز، مشهد، یزد و… ظرفیت جذب گردشگر باالیی دارد و هر استانی با نوع اقلیم، مردم و فرهنگ آن منطقه می تواند یک ترکیه یا دبی باشد، اما متاسفانه سفر گران، مانع این اتفاق است. هتل ها را خالی نگاه داشته ایم و حاضر نیستیم قیمت ها را کاهش دهیم. به بازنشسته ها یا معلمان کمک کنیم که سفر ارزان به عنوان پاداش در نظر بگیریــم. این ها نکاتی اســت که می تواند گردشگر داخلی را فعال تر کند. من نظرم این است
که آقای وزیر در اینگونه مسائل فعال تر شود و دست استان ها را بازتر کند. وی در رابطه با اظهار نظر برخی از نمایندگان درباره توئیت های عــزت اهلل ضرغامــی می گوید:  البته عده ای فکر می کنند که زبان ایشــان سرخ است و گرنه فردی که در داخل نظام، چیزی هم می گوید دل او برای کشورش می سوزد. هر کسی ایده ای دارد
و حق دارد درباره ایده خود صحبت کند. هرچند که نظرات او موافق و مخالف هم دشــته باشد، افرادی ممکن اســت که این اظهار نظرها را بپســندند یا برخی دیگر نپسندند، اما این به معنای ناکارآمدی یا مشکالت ایشان در جایگاه وزرات نیست و نمی تواند در استیضاح نقش داشته باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.